Przedsięwzięcia o charakterze naukowym, społecznym, organizacyjnym, popularyzującym naukę oraz informacyjnym, dedykowane doktorantom bądź kandydatom do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego, mogą uzyskać patronat honorowy Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. W celu przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia powinien zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatu oraz najpóźniej na miesiąc przed planowaną datą wydarzenia przesłać wniosek  na adres: doktoranci@uni.lodz.pl. Decyzja przesyłana jest wnioskodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku w terminie 21 dni od podjęcia Uchwały URSD UŁ w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania patronatu. 

W przypadku przyznania patronatu honorowego, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów może przekazać wnioskodawcy wsparcie o charakterze rzeczowym w postaci materiałów promocyjnych/gadżetów z logo Uniwersytetu Łódzkiego