STRUKTURA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UŁ

Samorząd Doktorantów UŁ działa przez swoje organy. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem doktorantów. Organem jednoosobowym Samorządu jest Przewodniczący URSD UŁ.
Organami kolegialnymi Samorządu są:

 • Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ,
 • Kolegium Nadzorcze Doktorantów,
 • Rady Samorządu Szkół Doktorskich UŁ.

Organem wykonawczym Samorządu jest Przewodniczący URSD UŁ.
Organem uchwałodawczym Samorządu jest URSD UŁ.
Organem wyborczym Samorządu jest KND.
Organem kontrolnym Samorządu jest KND.

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

W skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim wchodzą przedstawiciele doktorantów każdego z wydziałów wybierani w wyborach powszechnych. URSD obraduje w czasie dwuletniej kadencji w czasie której reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni oraz broni ich praw i interesów. Swoją działalność URSD realizuje poprzez uczestnictwo w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, rozdział miejsca w akademikach, organizacje szkoleń i konferencji oraz wspomaganie finansowo rozwoju naukowego doktorantów. 

 

Przewodnicząca URSD UŁ

mgr Monika Wilanowska

 

Pierwsza zastępczyni przewodniczącej URSD UŁ

mgr Justyna Gumulak

 

Druga zastępczyni przewodniczącej URSD UŁ

mgr Agata Pyrzanowska

Eliza Sasin

 

Sekretarz URSD UŁ

mgr Eliza Sasin

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ:

 • mgr Kamil Świątek (dyscyplina: nauki chemiczne)
 • mgr Agata Pyrzanowska (dyscyplina: nauki biologiczne)
 • mgr Marta Rudna (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku)
 • mgr Michał Godziszewski (dyscyplina: matematyka)

Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi:

 • mgr Lidia Żukowska (dyscyplina: nauki medyczne)
 • mgr Jakub Skibiński (dyscyplina: nauki biologiczne)

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ:

 • mgr Monika Wilanowska (dyscyplina: nauki prawne)
 • mgr Piotr Statucki (dyscyplina: nauki socjologiczne)
 • mgr Marcin Jaworski (dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości)
 • mgr Justyna Gumulak (dyscyplina: nauki o polityce i administracji)
 • mgr Joanna Paprzycka (dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
 • mgr Martyna Jarota (dyscyplina: pedagogika)
 • mgr Aygün Kam (dyscyplina: ekonomia i finanse)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ:

 • mgr Kacper Krzeczewski (dyscyplina: językoznawstwo)
 • mgr Michał Owczarek (dyscyplina: historia)
 • mgr Eliza Sasin (dyscyplina: literaturoznawstwo)
 • mgr Oliwia Nadarzycka (dyscyplina: nauki o kulturze i religii)
 • mgr Radosław Zdaniewicz (dyscyplina: archeologia)
 • mgr Zofia Hałęza (dyscyplina: filozofia)
 • mgr Patrycja Chuszcz (dyscyplina: nauki o sztuce)

 • Przewodnicząca KND – vacat , e-mail: skd@uni.lodz.pl
 • Sekretarz KND – mgr Maria Plucińska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
 • mgr Julia Mironenka (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 • mgr Justyna Piech (Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny)
 • mgr Martinas Malužinas (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)
 • mgr Magdalena Makówka (Wydział Filozoficzno-Historyczny)
 • mgr Sylwia Pietrasik (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
 • mgr Justyna Adamczyk (Wydział Chemii)
 • mgr Adrian Zbrojewski (Wydział Prawa i Administracji)
 • mgr Paulina Kaźmierczak (Wydział Filologiczny)
 • mgr Melania Kucharska (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • mgr Michał Piskorski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • mgr Gabriela Jędraszczyk (Wydział Zarządzania)
 • mgr Lena Marciniak (Szkoła Doktorska BioMedChem)

Rada Samorządu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: 

Rada Samorządu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

Rada Samorządu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych:

Przedstawiciele Doktorantów w Komisjach UŁ

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów:

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla doktorantów:

Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna dla Doktorantów:

Odwoławcza Komisja Stypendialno-Socjalna dla Doktorantów:

Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla Doktorantów:

Komisja Statutowa i Organizacyjna: mgr Błażej Filanowski

Uczelniana Komisja Wyborcza: mgr Jan Burbo

Komisja ds. ekonomicznych: mgr Jan Burbo

Komisja ds. badań naukowych: dr Jędrzej Kotarski

Komisja ds. studiów doktoranckich: mgr Katarzyna Kurpet

Komisja ds. Szkół Doktorskich: mgr Katarzyna Kurpet

Zespół ds. strategii UŁ: mgr Adrian Bekier