Zgodnie z Uchwałą URSD UŁ 26/04/2023 doktorant może wnioskować o dofinansowanie aktywnego udziału w konferencji naukowej. Wnioski muszą spełniać wymagania zawarte w regulaminie.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1000 zł. W przypadku konferencji zagranicznej o wysokim prestiżu, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia może postanowić o przyznaniu doktorantowi dofinansowania w wysokości do 1500 zł.

Kompletny wniosek należy wysłać mailowo na adres: dofinansowania.doktoranci@uni.lodz.ploraz wydrukować i złożyć do skrzynki pocztowej w siedzibie URSD UŁ (ul. Lumumby 14 pok. 7, Łódź) bądź wysłać drogą pocztową na adres siedziby Samorządu Doktorantów.

Wszystkie wnioski podlegają opinii URSD UŁ. Dofinansowania są udzielane w ramach budżetu przyznanego URSD UŁ. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Przewidziano procedurę ponownego rozpatrzenia wniosku doktoranta.

Procedura rozliczania dofinansowywanych wyjazdów naukowych została opisana w regulaminie.

Poniżej można znaleźć dodatkowe wskazówki:

  1. Wnioski bez adnotacji od władz Dziekańskich lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej będą zwracane do uzupełnienia;
  2. W przypadku wyjazdów zagranicznych po uzyskaniu dofinansowania przez URSD UŁ, a przed wyjazdem trzeba poinformować Biuro Rozliczeń, które w przypadku uzyskania dofinansowania jest miejscem, gdzie rozlicza się wyjazd;
  3. Każdy wyjazd musi odbywać się na podstawie delegacji z Uniwersytetu Łódzkiego;
  4. Faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, NIP: 724-000-32-43. 

Pytania w sprawie procedury otrzymania dofinansowania prosimy kierować na adres: dofinansowania.doktoranci@uni.lodz.pl