Konkurs im. Konrada Czapiewskiego na najlepszą pracę doktorską

Do 31 maja można nadsyłać prace do IV edycji Konkursu im. Konrada Czapiewskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. Konkurs organizowany pod patronatem KPZK PAN.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie:

  • obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu,
  • przygotowane w formie zwartej monografii naukowej.

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

  • nadsyłanie prac do 31 maja
  • ogłoszenie wyników Konkursu do 30 września

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, p. B 302.
O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie.

Materiał: dr Agnieszka Rzeńca, Sekretarz Kapituły Konkursu