Giełkot młodych dorosłych. Projekt badaczki UŁ dr Moniki Kaźmierczak

„Prognozowanie giełkotu wśród młodych dorosłych” to projekt zespołu kierowanego przez znaną badaczkę i popularyzatorkę zjawiska mowy bezładnej, dr Monikę Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. W skład zespołu wchodzą też trzy studentki kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Filologicznym UŁ: Julia Golańska, Natalia Jurkowska oraz Małgorzata Krzemińska. Projekt dotyczy podnoszenia świadomości na temat giełkotu.

dr Monika KaźmierczakZespołem projektowym kieruje dr Monika Kaźmierczak

Giełkot (ang. cluttering) czyli mowa bezładna to zaburzenie płynności mowy charakteryzujące się zbyt szybkim i/lub nieregularnym tempem wypowiedzi, co objawia się m.in. występowaniem tzw. zwykłych niepłynności w mowie, nieprawidłowym stosowaniem pauz, akcentów wyrazowych i zdaniowych, nadmierną koartykulacją (wymawianie głosek z wykorzystaniem układów narządów mowy właściwych dla głosek sąsiednich). Wśród cech giełkotu wymienia się również chaotyczny sposób językowego formułowania myśli.

Giełkot nasz (nie)powszedni. Badania logopedki UŁ

Obecnie zespół dr Moniki Kaźmierczak przeprowadza ankietę pt. „Zachowania językowe studentów” z wykorzystaniem kwestionariusza Forms opracowanego na podstawie m.in.: Predictive Cluttering Inventory (Daly & Cantrell, 2006) oraz COCAF-4. Checklist of Cluttering & Associated Features (Ward, 2017). Ankieta w języku polskim to pionierskie i pierwsze na tak szeroką skalę badanie dotyczące giełkotu w Polsce. Ma prostą, przyjazną formę, pozwala zorientować się studentom, którzy wkraczają w świat wyzwań językowo-komunikacyjnych, czy dostrzegają u siebie cechy giełkotu.

Ponieważ wiele dorosłych osób nadal charakteryzuje nieświadomość lub niski poziom zrozumienia trudności i wyzwań charakterystycznych dla mowy bezładnej, badania skoncentrowane na prognozowaniu giełkotu i na podnoszeniu świadomości w zakresie mowy bezładnej wydają się niezwykle potrzebne 

dr Monika Kaźmierczak, Wydział Filologiczny UŁ.  

Na uwagę zasługuje fakt oryginalności badań prowadzonych przez dr Monikę Kaźmierczak oraz możliwe wykorzystanie w przyszłości uzyskanych wyników – m.in. przez władze uczelni, pracodawców czy logopedów. W ciągu zaledwie dwóch tygodni ankietę wypełniło już 400 studentów z całej Polski, zachęcamy kolejne osoby do udziału w badaniu

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Wstępne wyniki prowadzonego badania sondażowego (trial study) zostaną zaprezentowane we wrześniu 2023 r. na Third World Conference on Cluttering (III Międzynarodowej Konferencji na temat Giełkotu). 

Materiał: Monika Kaźmierczak 

Tekst i redakcja: Marcin Kowalczyk, Centrum Komunikacji i PR UŁ