Badanie naukowca UŁ: jak Spółki Skarbu Państwa radzą sobie z nowymi technologiami

Zdecydowana większość polskich Spółek Skarbu Państwa korzysta z przynajmniej jednego rozwiązania z zakresu nowych technologii cyfrowych, najczęściej świadczonych jako e-usługi oraz technologie chmurowe. Jednak ogólny poziom zaawansowania cyfrowego w badanych SSP jest przez nie oceniany relatywnie nisko – wynika z opublikowanego właśnie raportu “Wdrażanie technologii w Spółkach Skarbu Państwa”, w którego przygotowaniu uczestniczyła m.in. dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Dominika Kaczorowska-SpychalskaDr Dominika Kaczorowska-Spychalska, liderka Podgrupy ds. Badań, innowacyjności i wdrożeń w wspierajacej badanie Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji.

Przedmiotem działania opisanego w raporcie było przeprowadzenie badania rynku w zakresie gotowości wdrożenia, poziomu wiedzy i wykorzystania nowych technologii cyfrowych (sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz usług świadczonych jako e-usługi) w Spółkach Skarbu Państwa w Polsce. Badanie zostało zainicjowane we wrześniu 2022 roku i zakończone w marcu 2023 (ankietyzacja jednostek odbywała się w styczniu 2023).  

Zespołem zajmującym się badaniem po stronie Ministerstwa Cyfryzacji kierowała Sylwia Stefaniak, której główną motywacją było otworzenie dialogu między Spółkami a administracją publiczną. Nieocenione okazało się również wsparcie Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji i liderki Podgrupy ds. Badań, innowacyjności i wdrożeń – dr Dominiki Kaczorowskiej-Spychalskiej

Raport (…) nie wyczerpuje podjętej przez nas problematyki badań i ekspertyz, co wynika zarówno z dużej różnorodności zagadnień opisujących poziom otwartości i gotowości Spółek Skarbu Państwa na nowe technologie cyfrowe, jak i ogromnej dynamiki zmian, jakie w tym zakresie zachodzą. Niewątpliwie jednak stanowi on istotny element w toczącej się dyskusji nad drogą polskiej gospodarki ku ramom globalnej rywalizacji w cyfrowym świecie. Mamy nadzieję, że stanie się on także inspiracją do dalszych studiów i analiz nad rolą technologii cyfrowych w tym sektorze rynku

–  dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Wydział Zarządzania UŁ. 

Z badania wynika m.in., że w celu poprawienia poziomu cyfrowego zaawansowania większość spółek inwestuje w nowy sprzęt, programy lub usługi oraz współpracuje z firmami zewnętrznymi. Badanie przedstawiło obraz niskiego poziomu zaawansowania cyfrowego szczególnie w przypadku małych SSP, który wiąże się z niskim poziomem świadomości tych podmiotów na temat korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.  

Głównym problemem w rozwoju cyfrowym SPP jest brak wystarczającej liczby wyszkolonych specjalistów oraz personelu odpowiedzialnego za cyfryzację w ramach poszczególnych badanych SSP, jak również wysokie nakłady związane z wdrożeniem takich rozwiązań.  

Mimo niskiej oceny poziomu cyfryzacji SSP wykazują jednak wysoki poziom zainteresowania tym tematem. Ponad połowa badanych podmiotów (55%) wskazała, iż obecnie prowadzone są prace wdrożeniowe z zakresu nowych technologii cyfrowych, natomiast 70% deklaruje gotowość i plany do rozpoczęcia takich działań. 

Finalnie, wnioski z działania mają zaowocować usprawnieniem podejmowania decyzji kierunkowych i budżetowych realizowanych na poziomie rządowym. 

Materiał: gov.pl, Wydział Zarządzania UŁ 

Opracownie: Centrum Komunikacji i PR UŁ